Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

0
24Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
Website: phamvanhoc.com

Báo cáo tài chính cuối năm là báo cáo bắt buộc phải nộp. Bảo cáo tadi chính theo thông tư 200 . Báo cáo tài chính bao gồm bốn báo cáo
1. Lập bảng cân đối kế toán khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì doanh nghiệp phải cần chú ý một số điểm sau:

– Khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

– Trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn;
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.

– Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

– Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

– Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

– Trên bảng cân đối kế toán gồm có 5 cột:
+ Cột 1: Chỉ tiêu.
+ Cột 2: Mã số – Mã số của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
+ Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài chính.
+ Cột 5: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.
+ Cột 4: Số cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

– Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Bạn đang xem bài viết : Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Quy Định Mới Nhất

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:
+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;
+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;
+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;
+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).
– Khi lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
+ Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

– Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.

– Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.

– Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Bảng Cân đối kế toán;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

quy trình làm báo cáo tài chính,
cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200,
cách lập báo cáo tài chính trên excel,
cách lập báo cáo tài chính theo qđ 48,
cách làm báo cáo tài chính cuối năm,
quy trình làm báo cáo tài chính

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here