Phân biệt cổ phần, cổ đông, cổ phiếu, cổ tức

5
27Phân biệt cổ phần, cổ đông, cổ phiếu, cổ tức
– Cổ phần là số vốn của công ty cổ phần được chia ra thành nhiều phần bằng nhau; cổ phần có nhiều loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi(cố phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại…..).
* Cổ phần phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông;
* Cổ phần ưu đãi: Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông ưu đãi
– Cổ đông là một cá nhân hay một tổ chức sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của công ty cổ phần; có cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi……;
* Cổ đông sáng lập: là cổ đông tham gia xây dựng, ký vào điều lệ công ty từ khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp;
* Cổ đông ưu đãi: Tức là sở hữu nhưng quyền lợi riêng của từng loại ưu đãi đó: VD: ưu đãi cổ tức thi người năm giữ được chia cổ tức cao hơn, ưu đãi biểu quyết thì được số phiếu biểu quyết lơn hơn, ưu đãi hoàn lại là được hoàn trả lại cổ phần bất cứ khi nào.
– Cổ phiếu: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.
– Cổ tức là: khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
Xem thêm: thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, công ty tnhh, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.
Cảm ơn
Các loại cổ đông thường được phân biệt bằng quyền cũng như nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phiếu mà họ sở hữu.
Cổ đông sáng lập: là những cổ đông đầu tiên góp vốn để hình thành nên công ty cổ phần.

Nguồn:https://congtychungkhoan.com/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here