[Thi công chức thuế 2016] Luật thuế giá trị gia tăng: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016

0
15[Thi công chức thuế 2016] Luật thuế giá trị gia tăng: Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Thuế giá trị gia tăng
Điều 3. Đối tượng chịu thuế
Điều 4. Người nộp thuế
Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
Chương II
CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
Điều 6. Căn cứ tính thuế
Điều 7. Giá tính thuế
Điều 8. Thuế suất
Điều 9. Phương pháp tính thuế
Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế23
Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng24
Chương III
KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ
Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào25
Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế26
Điều 14. Hóa đơn, chứng từ
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH29
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Điều 16. Hướng dẫn thi hành
Danh sách phát trọn bộ:

LUẬT
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;
2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
3. Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng1.

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here