[Thi công chức thuế 2016] Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Ch2. Căn cứ & PP tính thuế: điều 10 11 12

0
15[Thi công chức thuế 2016] Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Ch2. Căn cứ và PP tính thuế: điều 10, 11, 12
Văn bản hợp nhất Số: 14/VBHN-VPQH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ngày 11 tháng 12 năm 2014
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Người nộp thuế
Điều 3. Thu nhập chịu thuế
Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
Điều 5. Kỳ tính thuế
Chương II
CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
Điều 6. Căn cứ tính thuế
Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế
Điều 8. Doanh thu11
Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế12
Điều 10. Thuế suất16
Điều 11. Phương pháp tính thuế
Điều 12. Nơi nộp thuế
Chương III
ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Điều 13. Ưu đãi về thuế suất17
Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế23
Điều 15. Các trường hợp giảm thuế khác
Điều 16. Chuyển lỗ25
Điều 17. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế27
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH28
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Điều 20. Hướng dẫn thi hành

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

LUẬT
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014;
2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp1.

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://congtychungkhoan.com

Xem thêm bài viết khác: https://congtychungkhoan.com/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here